Ban Chấp Sự

Đầy Tớ Chúa

Mục Sư Nhiệm Chức: Lê Mạnh Phát

Thành phần Ban Chấp Hành/Chấp Sự của HT năm 2019

Thư ký: Bà Nguyễn B. Diệp

Phó TK: A. Nguyễn T. Phong

Thủ quỹ: A. Nguyễn Đ. Thuận

Phó TQ: A. Trần M. Tùng

Chấp sự: A. Nguyễn Q. Khánh

Chấp sự: A. Nguyễn H. Giai

Chấp sự: A. Nguyễn P. L. Bảo

Chấp sự: A. Nguyễn N. M. Thành