Chương Trình Thờ Phượng

CT Thờ Phượng Trong Tuần Của Hội Thánh

Ngày Chúa Nhật:

9:00 – 9:30 am: Tĩnh Nguyện

9:30 – 10:30 am: Trường Chúa Nhật

10:45 – 12:30 pm: Giờ Thờ Phượng

4:00 – 6:00 pm (mỗi 2 tuần): Học Kinh Thánh và Thông Công

Thứ Tư:

7:30 – 8:30 pm: Giờ Cầu Nguyện

Thứ Bảy:

6:30 – 8:00 pm: Ban Hát Thờ Phượng Tập Hát và Thông Công