Sứ Điệp

Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin-lành cho mọi người
(Mác 16:15)