Cập Nhật

Cross_S_70C.T. Thờ Phượng:
Chúa Nhật, ngày 28 tháng 9 năm 2014
Chúa Nhật, ngày 21 tháng 9 năm 2014
Chúa Nhật, ngày 14 tháng 9 năm 2014

Sứ Điệp:
Không Khí Gia Đình (Thi-thiên 128:1)  :09/28/14
Nếp Sống Vui Mừng (Thi-thiên 149:1-5) :09/24/14
Ồn Ào và Im Lặng (Ê-sai 30:15) :09/14/14
Bảo Vệ Gia Đình (Thi-thiên 91:1)  :09/21/14

BibleBKLK.T. Học Thuộc Lòng:
Mọi Người Đều Biết Chúa (Hê-bơ-rơ 8:11) – 09/29/14 – 10/12/14
Satan Bị Quăng Xuống (KH 12:10) – 09/15/14 – 09/28/14

Thiếu-nhi (September 2014):    
Thi-thiên 119:11 (Psalm 119:11)