Cập Nhật

copy-Church_LS.jpg

Xin Mời Quý Vị Thăm Viếng Trang Website Mới Của Hội Thánh
tinlanhjacksonville.com

 

Cross_S_70C.T. Thờ Phượng:
Thứ Năm, ngày 27 tháng 11 năm 2014 (Lễ Tạ Ơn)
Chúa Nhật, ngày 23 tháng 11 năm 2014

Sứ Điệp:
  Tạ Ơn và Dâng Hiến Cho Chúa (Sáng T.K. 28:22)  :11/23/14
Tạ Ơn và Tôn Vinh Chúa (Thi-thiên 108:3-5):  11/16/14
Tạ Ơn Dạy Dỗ (II Cô-rinh-tô 12:9)  :11/09/14


Chiếc Cầu Qua Dòng Bão Tố (Mác 4:35-41) – Mục Sư Hồ Hiếu Hạ (11/27/14)
Dịp Tiện Về Sự Làm Phước – Anh Hồ Hồng Hải (11/16/14)
Buổi Học Kinh-thánh Khu Vực  (Bà Nguyễn Bá Diệp – 10/26/14)

BibleBKLK.T. Học Thuộc Lòng:
Con Cháu Đa-vít (Ma-thi-ơ 1:1 và c. 16) – 12/01/14 – 12/14/14
Tạ Ơn Đức Chúa Trời (Rô-ma 1:8-10a) –  11/10/14 – 11/30/14

Thiếu-nhi (November 2014):    
Châm-ngôn 4:23 (Proverbs 4:23)