Cập Nhật

Cross_S_70C.T. Thờ Phượng:
Chúa Nhật, ngày 24 tháng 8 năm 2014
Chúa Nhật, ngày 17 tháng 8 năm 2014
Chúa Nhật, ngày 10 tháng 8 năm 2014

Sứ Điệp:
Thờ Phượng Phải Lẽ (Rô-ma 12:2)  :08/24/14
Chức Vụ Cầu Thay II (Ma-thi-ơ 5:44)  :08/13/14
Không Đáp Ứng Tiếng Gọi (Lu-ca 9:57-58)  :08/10/14
Chức Vụ Cầu Thay I (Gióp 42:10)  :08/06/14

BibleBKLK.T. Học Thuộc Lòng:
Giày Đạp Con Rắn (Thi-thiên 91:13-14) – 09/01/14 – 09/14/14
Satan Bị Quăng Xuống (KH 12:10) – 09/15/14 – 09/28/14

Thiếu-nhi (September 2014):    
Thi-thiên 119:11 (Psalm 119:11)