Cập Nhật

Cross_S_70C.T. Thờ Phượng:
Chúa Nhật, ngày 19 tháng 10 năm 2014
Chúa Nhật, ngày 28 tháng 9 năm 2014
Chúa Nhật, ngày 21 tháng 9 năm 2014

Sứ Điệp:
Không Khí Gia Đình (Thi-thiên 128:1)  :09/28/14
Nếp Sống Vui Mừng (Thi-thiên 149:1-5) :09/24/14
Ồn Ào và Im Lặng (Ê-sai 30:15) :09/14/14
Bảo Vệ Gia Đình (Thi-thiên 91:1)  :09/21/14

BibleBKLK.T. Học Thuộc Lòng:
Lớn Tiếng Tạ Ơn (Thi-thiên 26:6-7) – 10/27/14 – 11/09/14
Một Quan Thể Nhỏ (Gia-cơ 3:5-6) –   10/13/14 – 10/26/14

Thiếu-nhi (September 2014):    
Thi-thiên 119:11 (Psalm 119:11)