Sứ Điệp và Chương Trình Cập Nhật

Featured

Cross_S_70C.T. Thờ Phượng:
Chúa Nhật, ngày 3 tháng 8 năm 2014
Chúa Nhật, ngày 27 tháng 7 năm 2014
Chúa Nhật, ngày 20 tháng 7 năm 2014

Sứ Điệp:
Giảng Ra Khắp Đất (Ma-thi-ơ 24:14)  :08/03/14
Phải Ăn Năn (Mác 1:14-15)  :07/27/14
Chờ Đợi Chủ (Lu-ca 12:40) :07/23/14
Phó Thác Và Nhờ Cậy (Thi-thiên 37:5) :07/16/1

 • Guest Speaker:
  • 08/03/14:  Bài Tỉnh Nguyện:  Sự Cám Dỗ – Anh Nguyễn Thạch Phong
  • 07/27/14:  Bài Tỉnh Nguyện:  Phải Giựt Giải (Heb 12:1-3) – Anh Lê Mạnh Phát
  • 07/20/14:  Bài Tỉnh Nguyện:   Mark 12:30  -  Anh Hồ Hồng Hải
  • 07/13/14:  Bài Tỉnh Nguyện:  Lu-ca 5  - Anh Nguyễn Thanh Hùng

BibleBKLK.T. Học Thuộc Lòng:
Kết Quả Xứng Đáng (Lu-ca 3:8-9)
07/14/14 – 07/27/14
Chúa Giúp Đỡ Ta (Ê-sai 41:13-14)
06/30/14 / 07/13/14

Thiếu-nhi (June 2014):    Lê-vi-ký 22:31 (Leviticus 22:31)

July 2014

 • Chúa Nhật, ngày 27 tháng 7 năm 2014:
  • Ca ngợi nhập lễ
  • Cầu nguyện khai lễ và Chào mừng - Ông Phạm Đình Thịnh
  • Đọc Kinh-thánh – Thi-thiên 104:1-6
  • Cầu thay và Dâng hiến - Ông Trần Văn Hưng
  • Tôn vinh Chúa (nghe) – Ban Hát Gia-đình-trẻ
  • Phát Chứng Chỉ Báp-têm
  • Trả bài Kinh-thánh học thuộc lòng:
  • Đọc Kinh-thánh – Lu-ca 3:8-9
  • Giảng luận:  Phải Ăn Năn
   Mục sư Nguyễn Thành Nguyên
  • Thông báo, Cầu nguyện chúc phước, và Tôn vinh chân thần
 • Chúa Nhật, ngày 20 tháng 7 năm 2014:
  • Ca ngợi nhập lễ
  • Cầu nguyện khai lể và Chào mừng – Anh Nguyễn Thanh Hùng
  • Đọc Kinh-thánh – Thi-thiên 135:1-6
  • Cầu thay và Dâng Hiến - Ông Trần Văn Hưng
  • Tôn vinh Chúa – Cô Lê Ngọc Thiên Phước
  • Đọc Kinh-thánh - Ê-sai 41:10-14
  • Giảng luận – Không Cần Phải Sợ
   Mục Sư Nguyễn Thành Nguyên
  • Thông báo, Cầu nguyện chúc phước, và Tôn vinh chân thần
 • Chúa Nhật, ngày 13 tháng 7 năm 2014:
  • Ca ngợi nhập lễ
  • Cầu nguyện khai lễ và Chào mừng - Ông Lê Thành Long
  • Đọc Kinh-thánh – Thi-thiên 62:1-6
  • Cầu thay và Dâng hiến - Ông Châu Ngọc Hiệp
  • Lời chứng Hội Đồng GH – Lần thứ 39
   Bà Nguyễn Thành Nguyên (nghe)
  • Đọc Kinh-thánh - Ê-sai 60:1-3
  • Giảng luận – Mục Sư Nguyễn Thành Nguyên (nghe)
  • Thông báo, Cầu nguyện chúc phước, và Tôn vinh chân thần
 • Chúa Nhật, ngày 6 tháng 7 năm 2014:
  • Ca ngợi nhập lễ
  • Cầu nguyện khai lễ và Chào mừng – Anh Nguyễn Đình Thuận
  • Đọc Kinh-thánh – Thi-thiên 145:1-6
  • Cầu thay và Dâng hiến - Ông Trần Văn Hưng
  • Ca ngợi Chúa (nghe) – Ca đoàn Thanh-niên
  • Đọc Kinh-thánh – Sáng T.K. 37:1-5
  • Chia sẻ Kinh-thánh – Những Ảnh Hưởng Trong Cuộc Sống
   Anh Lê Mạnh Phát
  • Cầu nguyện, Thông báo, và Tôn vinh chân thần

June 2014

 • Chúa Nhật, ngày 29 tháng 6 năm 2014:
  • Ca ngợi nhập lễ
  • Cầu nguyện khai lễ và Chào mừng – Anh Lê Trọng Phụng
  • Đọc Kinh-thánh – Thi-thiên 121
  • Cầu thay và Dâng hiến - Ông Châu Ngọc Hiệp
  • Ca ngợi Chúa – Anh Nguyễn Ngọc Minh Thanh (nghe)
  • Đọc Kinh-thánh – Ga-la-ti 2:20
  • Chia sẻ Kinh-thánh – Chiếc Xe Đức Tin
   Anh Hồ Hồng Hải
  • Cầu nguyện, Thông Báo, và Tôn vinh chân thần
 • Chúa Nhật, ngày 15 tháng 6 năm 2014:
  • Phần I – Giờ Bồi Linh
   Lòng Nóng Nảy (Lu-ca 24:29-35)
   Mục Sư Nguyển Nam Trung
  • Phần II:  Giờ thờ phượng:
   • Ca ngợi nhập lễ
   • Cầu nguyện khai lễ và Chào mừng - Ông Nguyễn Đức Dũng
   • Đọc Kinh-thánh – Thi-thiên 112:1-6
   • Cầu thay và Dâng hiến - Ông Châu Ngọc Hiệp
   • Ca ngợi Chúa – Ca Đoàn Thanh-niên
   • Đọc Kinh-thánh – Sáng T.K. 15:1-6
   • Giới thiệu diễn giả – Mục Sư Nguyễn Thành Nguyên
   • Giảng Luận – Thấy Xa và Thấy Sâu
    Mục Sư Nguyễn Nam Trung
   • Quà cho lão niên lớn tuổi nhất HT
   • Cầu nguyện đặc biệt cho các người cha
    Mục Sư Nguyễn Thành Nguyện
   • Thông báo, Cầu nguyện chúc phước, và Tôn vinh chân thần
  • Chúa Nhật, ngày 8 tháng 6 năm 2014:
   • Ca ngợi nhập lễ (nghe)
   • Cầu nguyện khai lễ và Chào mừng - Ông Nguyễn Đình Thịnh
   • Đọc Kinh-thánh – Thi-thiên 1
   • Cầu thay và Dâng hiến - Ông Trần Văn Hưng
   • Ca ngợi Chúa (nghe) – Anh Hồ Hồng Hải
   • Đọc Kinh-thánh – Ma-thi-ơ 3:13-17
   • Giảng luận – Chúa Giê-xu Chịu Báp-têm
    Mục Sư Nguyễn Thành Nguyên
   • Thánh Lễ Báp-têm
   • Thông báo, Cầu nguyện chúc phước, và Tôn vinh chân thần
  • Chúa Nhật, ngày 1 tháng 6 năm 2014:
   • Ca ngợi nhập lễ – Hát Như Đa-vít Xưa (nghe)
   • Cầu nguyện khai lễ và Chào mừng - Ông Lê Thành Long
   • Lễ Tiệc Thánh
   • Đọc Kinh-thánh – Thi-thiên 50:1-6
   • Cầu thay và Dâng hiến - Ông Châu Ngọc Hiệp
   • Ca ngợi Chúa (nghe) – Anh Nguyễn Hồng Hải
   • Đọc Kinh-thánh – Giăng 5:16-18
   • Giảng luận – Thần Nhân Giê-xu
    Mục sư Nguyễn Thành Nguyên
   • Thông báo, Cầu nguyện chúc phước, và Tôn vinh chân thần

May 2014

 • Chúa Nhật, ngày 25 tháng 5 năm 2014:
  • Ca ngợi nhập lễ
  • Cầu nguyện khai lễ và Chào mừng – Anh Nguyễn Thạch Phong
  • Đọc Kinh-thánh – Thi-thiên 118:1-10
  • Tôn vinh Chúa (nghe) – Ban Trung-niên
  • Cầu thay và Dâng hiến - Ông Trần Văn Hưng
  • Lễ dâng trẻ con cho Chúa – Bé Noah Thạch
  • Kinh-thánh đọc thuộc lòng
   • Ban Thiếu-nhi
   • Ban Thanh-thiếu-niên
   • Ban Gia-đình-trẻ
   • Ban Trung niên và Lão niên
  • Ca ngợi Chúa (nghe) – Ca Đoàn Thanh-niên
  • Đọc Kinh-thánh – Ma-thi-ơ 25:37-40
  • Giảng luận – Giúp Đỡ Tha Nhân
   Mục sư Nguyễn Thành Nguyên
  • Thông báo, Cầu nguyện chúc phước, và Tôn vinh chân thần
 • Chúa Nhật, ngày18 tháng 5 năm 2014:
  • Cầu nguyện khai lễ và Chào mừng – Anh Lê Mạnh Phát
  • Đọc Kinh-thánh – Thi-thiên 40:1-8
  • Cầu thay và Dâng hiến - Ông Châu Ngọc Hiệp
  • Tôn vinh Chúa (nghe) –  Anh Nguyễn Ngọc Minh Thanh
  • Đọc Kinh-thánh – I Sa-mu-ên 25:2-11
  • Giảng luận – Người Vợ Khôn Ngoan
  • Mục sư Nguyễn Thành Nguyên
  • Thông báo, Cầu nguyện chúc phước, và Tôn vinh chân thần
 • Chúa Nhật, ngày 11 tháng 5 năm 2014:
  • Ca ngợi nhập lễ
  • Cầu nguyển khai lễ và Chào mừng – Bà Hoàng thị Hằng
  • Đọc Kinh-thánh – Châm-ngôn 31:10-13 và 26-31
  • Vũ khúc:  Mẹ Tôi  (Ban vũ Thiếu-niên)
  • Cầu thay và Dâng hiến – Bà Trần Văn Hưng
  • Tôn vinh Chúa (nghe)
   Ban nhạc Thanh-thiếu-niên
  • Đọc Kinh-thánh – Lu-ca 10:38-42
  • Giảng luận – Mari, Ma-thê, và Tôi
   Bà Giáo Sĩ James Livingston
  • Cài hoa tặng các bà mẹ – Ban Phụ nữ
  • Cầu nguyện đặc biết cho các bà mẹ – Mục Sư Nguyễn Thành Nguyên
  • Thông báo, Cầu nguyện chúc phước, và Tôn vinh chân thần
 • Chúa Nhật, ngày 4 tháng 5 năm 2014:
  • Ca ngợi nhập lễ
  • Cầu nguyện khai lễ và Chào mừng – Anh Lê Trọng Phụng
  • Lễ Tiệc Thánh
  • Đọc Kinh-thánh – Thi-thiên 147:1-6
  • Cầu thay và Dâng hiến - Ông Trần Văn Hưng
  • Ca ngợi Chúa – Giê-hô-va Shama (nghe)
   Ban hát Gia-đình-trẻ và Thanh-niên
  • Đọc Kinh-thánh – Sáng T.K. 2:20-24
  • Giảng luận – Người Giúp Đỡ A-đam
   Mục Sư Nguyễn Thành Nguyên
  • Thông báo, Cầu nguyện chúc phước, và Tôn vinh chân thần

April 2014

 • Chúa Nhật, ngày 27 tháng 4 năm 2014:
 • Chúa Nhật, ngày 20 tháng 4 năm 2014:
  • I. Phần Bồi Linh song ngữ:
  • II.  Phần Kỷ Niệm Chúa Cứu Thế Jesus Phục Sinh:
   • Ca ngợi nhập lễ:  Bless The Lord (listen)
   • Cầu nguyện khai lễ – Anh Nguyễn Thanh Hùng
   • Đọc Kinh-thánh – Lu-ca 24:1-8
   • Mighty To Save (nghe)  – Ca-đoàn Thanh-niên tôn vinh
   • Chúa Yêu Ơi  - Ban hát Thiếu-niên
   • Cầu thay và Dâng hiến - Ông Trần Văn Hưng
   • Chúa Sống (nghe)  - Ban Hát Gia-đình-trẻ
   • Hoạt cảnh “Jesus Saved The Thief” – Ban Thanh-niên
   • Đọc Kinh-thánh – Lu-ca 4:14-20
   • Giới thiệu diễn giả – Mục Sư Nguyễn Thành Nguyên
   • Giảng luận – Chúa Jesus, Đấng Giải Cứu (Mục sư Nguyễn Nhân Tâm)
   • Thông báo, Cầu nguyện chúc phước, và Tôn vinh chân thần
 • Đêm Thương Khó, Thứ Sáu, ngày 18 tháng 4 năm 2014
  • Ca ngợi nhập lễ
  • Cầu nguyện khai lễ và Chào mừng – Chị Lê Thị Thanh Trang
  • Lễ Tiệc Thánh  -  Hội chúng
  • Tôn vinh Chúa (nghe) – Chị Nguyễn Thanh Hằng
  • Đọc Kinh-thánh –  Ma-thi-ơ 20:17-19 và Lu-ca 22:40-48
  • Tình Yêu Biến Đổi (nghe) – Chị Đinh Thị Mai Khanh
  • Đọc Kinh-thánh:
   Mác 14:53  và c. 44-49 / Mác 15:16-20 / Lu-ca 23:1-4 và c. 22-23
  • Đường Tên Via Dolosa (nghe) – Anh David Minh Trần
  • Đọc Kinh-thánh – Luca 23:33-34 và c. 44-49
  • Đừng Đóng Đinh (nghe) – Chị Trần Kim Thoa và Chị Nguyễn Thanh Hằng
  • Đọc Kinh-thánh – Ga-la-ti 3:11-14
  • Giảng luận – Ai Bị Treo Trên Cậy Thập Tự (Mục sư Nguyễn Thành Nguyên)
  • Thông báo và Tôn vinh chân thần
 • Chúa Nhật, ngày 13 tháng 4 năm 2014
  • Ca ngợi nhập lễ
  • Cầu nguyện khai lễ và Chào mừng – Anh Nguyễn Đình Thuận
  • Đọc Kinh-thánh – Thi-thiên 34:1-6
  • Cầu thay và Dâng hiến - Ông Trần Văn Hưng
  • Ca ngợi Chúa  - Hãy Vỗ Tay Vui Mừng (nghe)
  • Đọc Kinh-thánh – I Giăng 5:1-5
  • Giảng luận – Chúng Ta Đắc Thắng (Mục sư Nguyễn Thành Nguyên)
  • Thông báo, Cầu nguyện chúc phước, và Tôn vinh chân thần
 • Chúa Nhật, ngày 6 tháng 4 năm 2014
  • Ca ngợi nhập lễ
  • Cầu nguyện khai lễ và Chào mừng – Ông Nguyễn Đức Dũng
  • Tiệc Thánh
  • Đọc Kinh-thánh – Thi-thiên 25:1-8
  • Cầu thay và Dâng hiến - Ông Châu Ngọc Hiệp
  • Ca ngợi Chúa
  • Đọc Kinh-thánh – Giăng 16:32 và 17:5
  • Giảng luận – Chúa Giê-xu Đắc Thắng (MS Nguyễn Thành Nguyên)
  • Thông báo, Cầu nguyện chúc phước, và Tôn vinh chân thần

March 2014

 • Chúa Nhật, ngày 30 tháng 3 năm 2014
  • Ca ngợi nhập lễ
  • Cầu nguyện khai lễ và Chào mừng – Anh Lê Mạnh Phát
  • Đọc Kinh-thánh – Thi-thiên 144:1-6
  • Cầu thay và Dâng hiến - Ông Châu Ngọc Hiệp
  • Ca ngợi Chúa – Ca đoàn Thanh-niên
  • Đọc Kinh-thánh – Lu-ca 5:4-10
  • Giảng luận – Ngư Phủ Phi-e-rơ (MS Nguyễn Thành Nguyên)
  • Thông báo, Cầu nguyện chúc phước, và Tôn vinh chân thần
 • Chúa Nhật, ngày 23 tháng 3 năm 2014
  • Ca ngợi nhập lễ
  • Cầu nguyện khai lễ và Chào mừng – Anh Nguyễn Thạch Phong
  • Ca ngợi Chúa (nghe) – Ban hát Thiếu-nhi
  • Kinh-thánh Đọc Thuộc Lòng:
   • Ban Thiếu-nhi
   • Ban Thanh-thiếu-niên
   • Ban Gia-đình-trẻ
   • Ban Trung-niên/Lão-niên
  • Ca ngợi Chúa (nghe)  - Ban Hát Gia-đình-trẻ
  • Đọc Kinh-thánh – Ma-thi-ơ 17:24-27
  • Giảng luận – Chúa Jesus Nộp Thuế  (MS Nguyễn Thành Nguyên)
  • Thông báo, Cầu nguyện chúc phước, và Tôn vinh chân thần