Sứ Điệp và Chương Trình Cập Nhật

Featured

Cross_S_70C.T. Thờ Phượng:
Chúa Nhật, ngày 13 tháng 7 năm 2014
Chúa Nhật, ngày 6 tháng 7 năm 2014
Chúa Nhật, ngày 29 tháng 6 năm 2014

Sứ Điệp:
Dư Âm Hội Đồng GH – Lần Thứ 39  :07/13/14
Chúa Giê-xu Chịu Báp-têm (Ma-thi-ơ 3:16)  :06/08/14
Chúng Ta Là Người Thánh (Cô-lô-se 3:12-14)  :06/04/14
Thần Nhân Giê-xu (Giăng 14:9)  :06/01/14

BibleBKLK.T. Học Thuộc Lòng:
Kết Quả Xứng Đáng (Lu-ca 3:8-9)
07/14/14 – 07/27/14
Chúa Giúp Đỡ Ta (Ê-sai 41:13-14)
06/30/14 / 07/13/14

Thiếu-nhi (June 2014):    Lê-vi-ký 22:31 (Leviticus 22:31)