Sứ Điệp và Chương Trình Cập Nhật

Featured

Cross_S_70C.T. Thờ Phượng:
Chúa Nhật, ngày 13 tháng 4 năm 2014
Chúa Nhật, ngày 06 tháng 4 năm 2014
Chúa Nhật, ngày 30 tháng 3 năm 2014

Sứ Điệp:
Chúng Ta Đắc Thắng (I Giăng 5:5)  :04/13/14
Chúa Giê-xu Đắc Thắng (Giăng 16:33):  04/06/14
Ngư Phủ Phi-e-rơ (Lu-ca 5:5):  03/30/14

BibleBKLK.T. Học Thuộc Lòng
Thiếu-niên – Lão-niên
:
Sự Trông Cậy Sống (I Phi-e-rơ 1:3-4)
04/16/14 – 04/27/14

Thiếu-nhi (April 2014):
I Phi-e-rơ 5:7