Cập Nhật

Cross_S_70C.T. Thờ Phượng:
Chúa Nhật, ngày 26 tháng 10 năm 2014
Chúa Nhật, ngày 19 tháng 10 năm 3014
Chúa Nhật, ngày 12 tháng 10 năm 2014

Sứ Điệp:
Bánh Lái và Mạch Nước (Gia-cơ 3:5) :10/26/14
Đấng Cố Vấn Vĩ Đại (Châm-ngôn 8:18) :10/19/14
Chức Vụ An-Ủi (II Cô-rinh-tô) :10/12/14
Ân Điển Diệu Kỳ (Hê-bơ-rơ 8:10-12):10/05/14

BibleBKLK.T. Học Thuộc Lòng:
Lớn Tiếng Tạ Ơn (Thi-thiên 26:6-7) – 10/27/14 – 11/09/14
Một Quan Thể Nhỏ (Gia-cơ 3:5-6) –   10/13/14 – 10/26/14

Thiếu-nhi (Novmber 2014):    
Châm-ngôn 4:23 (Proverbs 4:23)