Cập Nhật

copy-Church_LS.jpg
Cross_S_70C.T. Thờ Phượng:
Chúa Nhật, ngày 9 tháng 11 năm 2014
Chúa Nhật, ngày 2 tháng 11 năm 2014
Chúa Nhật, ngày 26 tháng 10 năm 2014

Sứ Điệp:
Tạ Ơn Dạy Dỗ (II Cô-rinh-tô 12:9)  :11/09/14
Tạ Ơn Cứu Chuộc (II Têsa 2:13)  :11/02/14
Bánh Lái và Mạch Nước (Gia-cơ 3:5) :10/26/14
Đấng Cố Vấn Vĩ Đại (Châm-ngôn 8:18) :10/19/14

  • Guest Speaker:
    • 11/09/14:  Tỉnh Nguyện (Xuất 14:10-14) – Anh Nguyễn Thanh Hùng
    • 11/02/14:  Tinh Nguyện – Anh Nguyễn Thạch Phong
    • 10/26/14:  Buồn Bả Ít Lâu (I Phi-e-rơ 4:12-13) – Anh Lê Mạnh Phát
    • 10/19/14:  Ân Điển Diệu Kỳ (Hê-bơ-rơ 8:11) – Anh Hồ Hồng Hải

BibleBKLK.T. Học Thuộc Lòng:
Lớn Tiếng Tạ Ơn (Thi-thiên 26:6-7) – 10/27/14 – 11/09/14
Một Quan Thể Nhỏ (Gia-cơ 3:5-6) –   10/13/14 – 10/26/14

Thiếu-nhi (Novmber 2014):    
Châm-ngôn 4:23 (Proverbs 4:23)